آرزو

  

   نشانی از شکست آرزویم پیش رو داری

   دعایم کن که بیش از آرزوها آبرو داری

   خیال دوستان خرسند باشد از نگاه تو

   نگاهی را که حتی چون کریمان بر عدو داری

   چه پیوندی است ما را چون میان گریه ها هر شب

   من از دیدار و تو از حال و روزم پرس و جو داری

   به قصد دیدنت عزم حرم کردم ندانستم

   که بیش از این ز عاشق انتظار جستجو داری

   تو بیش از آن کریمی که تصور می کنند اینجا

   که ما مشتاق دیدار و تو میل گفتگو داری

   کدامین صبح صادق وار می آیی و می گیری

   غباری را که از آیینه عزم شستشو داری

   حریفان را بگو در این حدیث آرزومندی

   که بیش از آنچه هستی بر زبانت های و هو داری

   به تبریز دو چشمانت قسم، آرامش صبحی

   شراب ناب شیرازی و در مشهد سبو داری

  

/ 0 نظر / 8 بازدید